โรงเรียนบ้านคลองแคว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 2 2 2 2 6
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 10 6 13 16 19 61
ร้อยละ 8.00 % 4.80 % 10.40 % 12.80 % 15.20 % 48.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 0 7 1 7 25
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 17.07 % 2.44 % 17.07 % 60.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 11 8 22 19 28 92
ร้อยละ 6.11 % 4.44 % 12.22 % 10.56 % 15.56 % 51.11 %

139 : 10 , 8 , 15 , 18 , 21 , 67...7.19 , 5.76 , 10.79 , 12.95 , 15.11 , 48.20 = 72 : 51.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89%

Powered By www.thaieducation.net