โรงเรียนบ้านคลองแคว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 11
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 20 12 15 20 15 42
ร้อยละ 16.13 % 9.68 % 12.10 % 16.13 % 12.10 % 33.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 2.50 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 21 13 19 21 15 88
ร้อยละ 11.86 % 7.34 % 10.73 % 11.86 % 8.47 % 49.72 %

137 : 21 , 13 , 15 , 20 , 15 , 53...15.33 , 9.49 , 10.95 , 14.60 , 10.95 , 38.69 = 84 : 61.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28%

Powered By www.thaieducation.net