โรงเรียนวัดพรหมโลก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 4 4 20 2 6 112
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 13.51 % 1.35 % 4.05 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 4 3 8 0 0 24
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 194 คน
จำนวน(คน) 8 7 28 2 6 143
ร้อยละ 4.12 % 3.61 % 14.43 % 1.03 % 3.09 % 73.71 %

155 : 4 , 4 , 20 , 2 , 6 , 119...2.58 , 2.58 , 12.90 , 1.29 , 3.87 , 76.77 = 36 : 23.23
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29%

Powered By www.thaieducation.net