โรงเรียนวัดพรหมโลก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 3
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 6 6 22 6 11 98
ร้อยละ 4.03 % 4.03 % 14.77 % 4.03 % 7.38 % 65.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 28
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 9 9 30 7 11 129
ร้อยละ 4.62 % 4.62 % 15.38 % 3.59 % 5.64 % 66.15 %

157 : 8 , 8 , 22 , 7 , 11 , 101...5.10 , 5.10 , 14.01 , 4.46 , 7.01 , 64.33 = 56 : 35.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85%

Powered By www.thaieducation.net