โรงเรียนวัดพรหมโลก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 0
ร้อยละ 40.00 % 40.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 7 7 21 7 12 95
ร้อยละ 4.70 % 4.70 % 14.09 % 4.70 % 8.05 % 63.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 28
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 10 10 29 8 12 123
ร้อยละ 5.21 % 5.21 % 15.10 % 4.17 % 6.25 % 64.06 %

154 : 9 , 9 , 21 , 8 , 12 , 95...5.84 , 5.84 , 13.64 , 5.19 , 7.79 , 61.69 = 59 : 38.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.94%

Powered By www.thaieducation.net