โรงเรียนวัดเขาขุนพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 3 3 9 1 2 44
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 14.52 % 1.61 % 3.23 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 24 16 56 5 12 287
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 14.00 % 1.25 % 3.00 % 71.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 5 13 2 4 36
ร้อยละ 4.76 % 7.94 % 20.63 % 3.17 % 6.35 % 57.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 525 คน
จำนวน(คน) 30 24 78 8 18 367
ร้อยละ 5.71 % 4.57 % 14.86 % 1.52 % 3.43 % 69.90 %

462 : 27 , 19 , 65 , 6 , 14 , 331...5.84 , 4.11 , 14.07 , 1.30 , 3.03 , 71.65 = 131 : 28.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 525 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 158 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10%

Powered By www.thaieducation.net