โรงเรียนวัดเขาขุนพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 3 2 8 1 2 47
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 12.70 % 1.59 % 3.17 % 74.60 %
ระดับประถมศึกษา
404
จำนวน(คน) 26 15 54 4 10 295
ร้อยละ 6.44 % 3.71 % 13.37 % 0.99 % 2.48 % 73.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 3 12 1 1 46
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 18.18 % 1.52 % 1.52 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 533 คน
จำนวน(คน) 32 20 74 6 13 388
ร้อยละ 6.00 % 3.75 % 13.88 % 1.13 % 2.44 % 72.80 %

467 : 29 , 17 , 62 , 5 , 12 , 342...6.21 , 3.64 , 13.28 , 1.07 , 2.57 , 73.23 = 125 : 26.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 533 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20%

Powered By www.thaieducation.net