โรงเรียนวัดเขาขุนพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 4 2 7 1 1 48
ร้อยละ 6.35 % 3.17 % 11.11 % 1.59 % 1.59 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
403
จำนวน(คน) 28 17 50 4 7 297
ร้อยละ 6.95 % 4.22 % 12.41 % 0.99 % 1.74 % 73.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 3 3 10 1 1 48
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 15.15 % 1.52 % 1.52 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 532 คน
จำนวน(คน) 35 22 67 6 9 393
ร้อยละ 6.58 % 4.14 % 12.59 % 1.13 % 1.69 % 73.87 %

466 : 32 , 19 , 57 , 5 , 8 , 345...6.87 , 4.08 , 12.23 , 1.07 , 1.72 , 74.03 = 121 : 25.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 532 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13%

Powered By www.thaieducation.net