โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 15
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 9 9 2 9 4 71
ร้อยละ 8.65 % 8.65 % 1.92 % 8.65 % 3.85 % 68.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 10 10 4 11 4 86
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 3.20 % 8.80 % 3.20 % 68.80 %

125 : 10 , 10 , 4 , 11 , 4 , 86...8.00 , 8.00 , 3.20 , 8.80 , 3.20 , 68.80 = 39 : 31.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20%

Powered By www.thaieducation.net