โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 14
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 9 9 2 9 4 68
ร้อยละ 8.91 % 8.91 % 1.98 % 8.91 % 3.96 % 67.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 11 11 3 11 4 82
ร้อยละ 9.02 % 9.02 % 2.46 % 9.02 % 3.28 % 67.21 %

122 : 11 , 11 , 3 , 11 , 4 , 82...9.02 , 9.02 , 2.46 , 9.02 , 3.28 , 67.21 = 40 : 32.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net