โรงเรียนวัดนากัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 3 5 10 1 2 42
ร้อยละ 4.76 % 7.94 % 15.87 % 1.59 % 3.17 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 3 7 13 1 2 53
ร้อยละ 3.80 % 8.86 % 16.46 % 1.27 % 2.53 % 67.09 %

63 : 3 , 5 , 10 , 1 , 2 , 42...4.76 , 7.94 , 15.87 , 1.59 , 3.17 , 66.67 = 21 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91%

Powered By www.thaieducation.net