โรงเรียนวัดนากัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 5 5 8 3 1 39
ร้อยละ 8.20 % 8.20 % 13.11 % 4.92 % 1.64 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 8
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 18.75 % 6.25 % 6.25 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 77 คน
จำนวน(คน) 6 7 11 4 2 47
ร้อยละ 7.79 % 9.09 % 14.29 % 5.19 % 2.60 % 61.04 %

61 : 5 , 5 , 8 , 3 , 1 , 39...8.20 , 8.20 , 13.11 , 4.92 , 1.64 , 63.93 = 22 : 36.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 77 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96%

Powered By www.thaieducation.net