โรงเรียนวัดนากัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 5 6 9 0 0 41
ร้อยละ 8.20 % 9.84 % 14.75 % 0.00 % 0.00 % 67.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 13.33 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 5 8 12 0 0 51
ร้อยละ 6.58 % 10.53 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 67.11 %

61 : 5 , 6 , 9 , 0 , 0 , 41...8.20 , 9.84 , 14.75 , 0.00 , 0.00 , 67.21 = 20 : 32.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.89%

Powered By www.thaieducation.net