โรงเรียนวัดนากัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 6 6 8 1 1 43
ร้อยละ 9.23 % 9.23 % 12.31 % 1.54 % 1.54 % 66.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 2 3 0 1 10
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 18.75 % 0.00 % 6.25 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 6 8 11 1 2 53
ร้อยละ 7.41 % 9.88 % 13.58 % 1.23 % 2.47 % 65.43 %

65 : 6 , 6 , 8 , 1 , 1 , 43...9.23 , 9.23 , 12.31 , 1.54 , 1.54 , 66.15 = 22 : 33.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 34.57%

Powered By www.thaieducation.net