โรงเรียนบ้านวังลุง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 28
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 2.78 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 3 1 3 1 5 121
ร้อยละ 2.24 % 0.75 % 2.24 % 0.75 % 3.73 % 90.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 3 1 3 2 35
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 2.22 % 6.67 % 4.44 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 6 5 7 5 8 184
ร้อยละ 2.79 % 2.33 % 3.26 % 2.33 % 3.72 % 85.58 %

170 : 5 , 2 , 6 , 2 , 6 , 149...2.94 , 1.18 , 3.53 , 1.18 , 3.53 , 87.65 = 21 : 12.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 14.42%

Powered By www.thaieducation.net