โรงเรียนบ้านวังลุง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 2 5 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 13.16 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 0 0 25 1 0 96
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.49 % 0.82 % 0.00 % 78.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 11 6 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.19 % 14.29 % 0.00 % 59.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 0 0 38 12 0 152
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.81 % 5.94 % 0.00 % 75.25 %

160 : 0 , 0 , 27 , 6 , 0 , 127...0.00 , 0.00 , 16.88 , 3.75 , 0.00 , 79.38 = 33 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75%

Powered By www.thaieducation.net