โรงเรียนบ้านวังลุง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 5 2 2 2 18
ร้อยละ 14.71 % 14.71 % 5.88 % 5.88 % 5.88 % 52.94 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 5 4 6 7 5 95
ร้อยละ 4.10 % 3.28 % 4.92 % 5.74 % 4.10 % 77.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 36
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 6.67 % 2.22 % 2.22 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 12 11 11 10 8 149
ร้อยละ 5.97 % 5.47 % 5.47 % 4.98 % 3.98 % 74.13 %

156 : 10 , 9 , 8 , 9 , 7 , 113...6.41 , 5.77 , 5.13 , 5.77 , 4.49 , 72.44 = 43 : 27.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87%

Powered By www.thaieducation.net