โรงเรียนบ้านในเขียว 1 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 1
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 2 7 3 3 25
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 16.28 % 6.98 % 6.98 % 58.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 5 2 7 4 3 26
ร้อยละ 10.64 % 4.26 % 14.89 % 8.51 % 6.38 % 55.32 %

47 : 5 , 2 , 7 , 4 , 3 , 26...10.64 , 4.26 , 14.89 , 8.51 , 6.38 , 55.32 = 21 : 44.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68%

Powered By www.thaieducation.net