โรงเรียนบ้านในเขียว 1 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุรภี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 0
ร้อยละ 75.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 6 7 5 6 7 12
ร้อยละ 13.95 % 16.28 % 11.63 % 13.95 % 16.28 % 27.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 9 8 5 6 7 12
ร้อยละ 19.15 % 17.02 % 10.64 % 12.77 % 14.89 % 25.53 %

47 : 9 , 8 , 5 , 6 , 7 , 12...19.15 , 17.02 , 10.64 , 12.77 , 14.89 , 25.53 = 35 : 74.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 74.47%

Powered By www.thaieducation.net