โรงเรียนบ้านหอยราก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 4 1 0 13
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 19.05 % 4.76 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 33
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 4 1 10 1 0 46
ร้อยละ 6.45 % 1.61 % 16.13 % 1.61 % 0.00 % 74.19 %

62 : 4 , 1 , 10 , 1 , 0 , 46...6.45 , 1.61 , 16.13 , 1.61 , 0.00 , 74.19 = 16 : 25.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81%

Powered By www.thaieducation.net