โรงเรียนบ้านหอยราก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 3 6 3 0 5
ร้อยละ 22.73 % 13.64 % 27.27 % 13.64 % 0.00 % 22.73 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 5 1 15 1 0 18
ร้อยละ 12.50 % 2.50 % 37.50 % 2.50 % 0.00 % 45.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 10 4 21 4 0 23
ร้อยละ 16.13 % 6.45 % 33.87 % 6.45 % 0.00 % 37.10 %

62 : 10 , 4 , 21 , 4 , 0 , 23...16.13 , 6.45 , 33.87 , 6.45 , 0.00 , 37.10 = 39 : 62.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90%

Powered By www.thaieducation.net