โรงเรียนวัดวังฆ้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 6 2 2 0 48
ร้อยละ 0.00 % 10.34 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 5 3 19 0 0 127
ร้อยละ 3.25 % 1.95 % 12.34 % 0.00 % 0.00 % 82.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 5 9 21 2 0 175
ร้อยละ 2.36 % 4.25 % 9.91 % 0.94 % 0.00 % 82.55 %

212 : 5 , 9 , 21 , 2 , 0 , 175...2.36 , 4.25 , 9.91 , 0.94 , 0.00 , 82.55 = 37 : 17.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.45%

Powered By www.thaieducation.net