โรงเรียนวัดวังฆ้อง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 57
ร้อยละ 3.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.61 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 1 0 3 2 1 148
ร้อยละ 0.65 % 0.00 % 1.94 % 1.29 % 0.65 % 95.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 3 0 3 2 1 205
ร้อยละ 1.40 % 0.00 % 1.40 % 0.93 % 0.47 % 95.79 %

214 : 3 , 0 , 3 , 2 , 1 , 205...1.40 , 0.00 , 1.40 , 0.93 , 0.47 , 95.79 = 9 : 4.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.21%

Powered By www.thaieducation.net