โรงเรียนวัดชะอวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 12 4 6 2 0 58
ร้อยละ 14.63 % 4.88 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 12 5 11 2 0 94
ร้อยละ 9.68 % 4.03 % 8.87 % 1.61 % 0.00 % 75.81 %

124 : 12 , 5 , 11 , 2 , 0 , 94...9.68 , 4.03 , 8.87 , 1.61 , 0.00 , 75.81 = 30 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19%

Powered By www.thaieducation.net