โรงเรียนวัดชะอวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 0 6 1 0 33
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 14.29 % 2.38 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 13 3 8 0 0 61
ร้อยละ 15.29 % 3.53 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 15 3 14 1 0 94
ร้อยละ 11.81 % 2.36 % 11.02 % 0.79 % 0.00 % 74.02 %

127 : 15 , 3 , 14 , 1 , 0 , 94...11.81 , 2.36 , 11.02 , 0.79 , 0.00 , 74.02 = 33 : 25.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98%

Powered By www.thaieducation.net