โรงเรียนวัดชะอวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 32
ร้อยละ 2.38 % 2.38 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 14 3 9 0 0 59
ร้อยละ 16.47 % 3.53 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 69.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 15 4 17 0 0 91
ร้อยละ 11.81 % 3.15 % 13.39 % 0.00 % 0.00 % 71.65 %

127 : 15 , 4 , 17 , 0 , 0 , 91...11.81 , 3.15 , 13.39 , 0.00 , 0.00 , 71.65 = 36 : 28.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35%

Powered By www.thaieducation.net