โรงเรียนวัดนาหมอบุญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 5 2 6 6 3 73
ร้อยละ 5.26 % 2.11 % 6.32 % 6.32 % 3.16 % 76.84 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 13 4 19 17 12 127
ร้อยละ 6.77 % 2.08 % 9.90 % 8.85 % 6.25 % 66.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 18 6 25 23 15 200
ร้อยละ 6.27 % 2.09 % 8.71 % 8.01 % 5.23 % 69.69 %

287 : 18 , 6 , 25 , 23 , 15 , 200...6.27 , 2.09 , 8.71 , 8.01 , 5.23 , 69.69 = 87 : 30.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.31%

Powered By www.thaieducation.net