โรงเรียนวัดนาหมอบุญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 10 2 5 12 2 67
ร้อยละ 10.20 % 2.04 % 5.10 % 12.24 % 2.04 % 68.37 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 14 3 18 17 14 130
ร้อยละ 7.14 % 1.53 % 9.18 % 8.67 % 7.14 % 66.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 24 5 23 29 16 197
ร้อยละ 8.16 % 1.70 % 7.82 % 9.86 % 5.44 % 67.01 %

294 : 24 , 5 , 23 , 29 , 16 , 197...8.16 , 1.70 , 7.82 , 9.86 , 5.44 , 67.01 = 97 : 32.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.99%

Powered By www.thaieducation.net