โรงเรียนวัดนาหมอบุญ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 8 1 5 9 2 73
ร้อยละ 8.16 % 1.02 % 5.10 % 9.18 % 2.04 % 74.49 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 9 4 20 13 13 137
ร้อยละ 4.59 % 2.04 % 10.20 % 6.63 % 6.63 % 69.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 17 5 25 22 15 210
ร้อยละ 5.78 % 1.70 % 8.50 % 7.48 % 5.10 % 71.43 %

294 : 17 , 5 , 25 , 22 , 15 , 210...5.78 , 1.70 , 8.50 , 7.48 , 5.10 , 71.43 = 84 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net