โรงเรียนทัศนาวลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 19
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 52
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 3.17 % 3.17 % 3.17 % 82.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 6 3 6 5 4 38
ร้อยละ 9.68 % 4.84 % 9.68 % 8.06 % 6.45 % 61.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 10 6 9 8 7 109
ร้อยละ 6.71 % 4.03 % 6.04 % 5.37 % 4.70 % 73.15 %

87 : 4 , 3 , 3 , 3 , 3 , 71...4.60 , 3.45 , 3.45 , 3.45 , 3.45 , 81.61 = 16 : 18.39
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 26.85%

Powered By www.thaieducation.net