โรงเรียนทัศนาวลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 18
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 57
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 0 1 9 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 14.52 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 2 3 16 1 0 127
ร้อยละ 1.34 % 2.01 % 10.74 % 0.67 % 0.00 % 85.23 %

87 : 2 , 2 , 7 , 1 , 0 , 75...2.30 , 2.30 , 8.05 , 1.15 , 0.00 , 86.21 = 12 : 13.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77%

Powered By www.thaieducation.net