โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 0 5 1 1 13
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 20.00 % 4.00 % 4.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 15 3 14 1 0 50
ร้อยละ 18.07 % 3.61 % 16.87 % 1.20 % 0.00 % 60.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 20 3 19 2 1 63
ร้อยละ 18.52 % 2.78 % 17.59 % 1.85 % 0.93 % 58.33 %

108 : 20 , 3 , 19 , 2 , 1 , 63...18.52 , 2.78 , 17.59 , 1.85 , 0.93 , 58.33 = 45 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net