โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 5 1 1 0 18
ร้อยละ 3.85 % 19.23 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 3 16 8 0 54
ร้อยละ 2.41 % 3.61 % 19.28 % 9.64 % 0.00 % 65.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 3 8 17 9 0 72
ร้อยละ 2.75 % 7.34 % 15.60 % 8.26 % 0.00 % 66.06 %

109 : 3 , 8 , 17 , 9 , 0 , 72...2.75 , 7.34 , 15.60 , 8.26 , 0.00 , 66.06 = 37 : 33.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 33.94%

Powered By www.thaieducation.net