โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 5 1 1 0 18
ร้อยละ 3.85 % 19.23 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 3 17 8 0 55
ร้อยละ 2.35 % 3.53 % 20.00 % 9.41 % 0.00 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 3 8 18 9 0 73
ร้อยละ 2.70 % 7.21 % 16.22 % 8.11 % 0.00 % 65.77 %

111 : 3 , 8 , 18 , 9 , 0 , 73...2.70 , 7.21 , 16.22 , 8.11 , 0.00 , 65.77 = 38 : 34.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.23%

Powered By www.thaieducation.net