โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 1 0 1 20
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 3.85 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 4 9 2 3 64
ร้อยละ 3.53 % 4.71 % 10.59 % 2.35 % 3.53 % 75.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 4 7 10 2 4 84
ร้อยละ 3.60 % 6.31 % 9.01 % 1.80 % 3.60 % 75.68 %

111 : 4 , 7 , 10 , 2 , 4 , 84...3.60 , 6.31 , 9.01 , 1.80 , 3.60 , 75.68 = 27 : 24.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32%

Powered By www.thaieducation.net