โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 1 3 1 5
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 25.00 % 8.33 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 3 18 3 0 74
ร้อยละ 2.97 % 2.97 % 17.82 % 2.97 % 0.00 % 73.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 4 4 19 6 1 79
ร้อยละ 3.54 % 3.54 % 16.81 % 5.31 % 0.88 % 69.91 %

113 : 4 , 4 , 19 , 6 , 1 , 79...3.54 , 3.54 , 16.81 , 5.31 , 0.88 , 69.91 = 34 : 30.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.09%

Powered By www.thaieducation.net