โรงเรียนบ้านอายเลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 0 1 2 0 41
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 2.13 % 4.26 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 2 0 1 0 87
ร้อยละ 5.26 % 2.11 % 0.00 % 1.05 % 0.00 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 2 1 1 40
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 4.44 % 2.22 % 2.22 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 9 2 3 4 1 168
ร้อยละ 4.81 % 1.07 % 1.60 % 2.14 % 0.53 % 89.84 %

142 : 8 , 2 , 1 , 3 , 0 , 128...5.63 , 1.41 , 0.70 , 2.11 , 0.00 , 90.14 = 14 : 9.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16%

Powered By www.thaieducation.net