โรงเรียนบ้านอายเลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 0 1 2 0 39
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 2.22 % 4.44 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 2 0 1 0 87
ร้อยละ 5.26 % 2.11 % 0.00 % 1.05 % 0.00 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 0 2 1 1 40
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 4.44 % 2.22 % 2.22 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 9 2 3 4 1 166
ร้อยละ 4.86 % 1.08 % 1.62 % 2.16 % 0.54 % 89.73 %

140 : 8 , 2 , 1 , 3 , 0 , 126...5.71 , 1.43 , 0.71 , 2.14 , 0.00 , 90.00 = 14 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27%

Powered By www.thaieducation.net