โรงเรียนบ้านอายเลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 39
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 4.44 % 2.22 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 85
ร้อยละ 3.16 % 1.05 % 5.26 % 1.05 % 0.00 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 41
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 6 2 8 2 0 165
ร้อยละ 3.28 % 1.09 % 4.37 % 1.09 % 0.00 % 90.16 %

140 : 5 , 2 , 7 , 2 , 0 , 124...3.57 , 1.43 , 5.00 , 1.43 , 0.00 , 88.57 = 16 : 11.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84%

Powered By www.thaieducation.net