โรงเรียนบ้านอายเลา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 2 1 3 2 36
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 2.22 % 6.67 % 4.44 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 2 2 3 2 84
ร้อยละ 2.11 % 2.11 % 2.11 % 3.16 % 2.11 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 3 3 1 2 2 29
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 2.50 % 5.00 % 5.00 % 72.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 6 7 4 8 6 149
ร้อยละ 3.33 % 3.89 % 2.22 % 4.44 % 3.33 % 82.78 %

140 : 3 , 4 , 3 , 6 , 4 , 120...2.14 , 2.86 , 2.14 , 4.29 , 2.86 , 85.71 = 20 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net