โรงเรียนบ้านดอนทราย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 3 8 2 0 37
ร้อยละ 9.09 % 5.45 % 14.55 % 3.64 % 0.00 % 67.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 5 3 11 2 0 65
ร้อยละ 5.81 % 3.49 % 12.79 % 2.33 % 0.00 % 75.58 %

86 : 5 , 3 , 11 , 2 , 0 , 65...5.81 , 3.49 , 12.79 , 2.33 , 0.00 , 75.58 = 21 : 24.42
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42%

Powered By www.thaieducation.net