โรงเรียนวัดสมควร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 54
ร้อยละ 8.06 % 0.00 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 8 1 14 0 0 85
ร้อยละ 7.41 % 0.93 % 12.96 % 0.00 % 0.00 % 78.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 13 1 17 0 0 139
ร้อยละ 7.65 % 0.59 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %

170 : 13 , 1 , 17 , 0 , 0 , 139...7.65 , 0.59 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 81.76 = 31 : 18.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net