โรงเรียนวัดสมควร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 8 2 4 2 0 45
ร้อยละ 13.11 % 3.28 % 6.56 % 3.28 % 0.00 % 73.77 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 11 4 8 3 0 79
ร้อยละ 10.48 % 3.81 % 7.62 % 2.86 % 0.00 % 75.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 19 6 12 5 0 124
ร้อยละ 11.45 % 3.61 % 7.23 % 3.01 % 0.00 % 74.70 %

166 : 19 , 6 , 12 , 5 , 0 , 124...11.45 , 3.61 , 7.23 , 3.01 , 0.00 , 74.70 = 42 : 25.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25.30%

Powered By www.thaieducation.net