โรงเรียนบ้านลำหัก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 23
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 79
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 91.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 102
ร้อยละ 4.39 % 0.00 % 6.14 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %

114 : 5 , 0 , 7 , 0 , 0 , 102...4.39 , 0.00 , 6.14 , 0.00 , 0.00 , 89.47 = 12 : 10.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net