โรงเรียนบ้านลำหัก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 20
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 4 8 4 1 63
ร้อยละ 5.88 % 4.71 % 9.41 % 4.71 % 1.18 % 74.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 10 4 11 4 1 83
ร้อยละ 8.85 % 3.54 % 9.73 % 3.54 % 0.88 % 73.45 %

113 : 10 , 4 , 11 , 4 , 1 , 83...8.85 , 3.54 , 9.73 , 3.54 , 0.88 , 73.45 = 30 : 26.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.55%

Powered By www.thaieducation.net