โรงเรียนบ้านท่าเตียน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 14
ร้อยละ 34.78 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 29
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 17.95 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 10 2 7 0 0 43
ร้อยละ 16.13 % 3.23 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 69.35 %

62 : 10 , 2 , 7 , 0 , 0 , 43...16.13 , 3.23 , 11.29 , 0.00 , 0.00 , 69.35 = 19 : 30.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 30.65%

Powered By www.thaieducation.net