โรงเรียนบ้านท่าเตียน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 9 3 0 3 0 8
ร้อยละ 39.13 % 13.04 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 34.78 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 1 7 1 1 28
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 17.07 % 2.44 % 2.44 % 68.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 12 4 7 4 1 36
ร้อยละ 18.75 % 6.25 % 10.94 % 6.25 % 1.56 % 56.25 %

64 : 12 , 4 , 7 , 4 , 1 , 36...18.75 , 6.25 , 10.94 , 6.25 , 1.56 , 56.25 = 28 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net