โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
171
จำนวน(คน) 6 3 13 3 2 144
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 7.60 % 1.75 % 1.17 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
941
จำนวน(คน) 67 37 152 5 1 679
ร้อยละ 7.12 % 3.93 % 16.15 % 0.53 % 0.11 % 72.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1112 คน
จำนวน(คน) 73 40 165 8 3 823
ร้อยละ 6.56 % 3.60 % 14.84 % 0.72 % 0.27 % 74.01 %

1112 : 73 , 40 , 165 , 8 , 3 , 823...6.56 , 3.60 , 14.84 , 0.72 , 0.27 , 74.01 = 289 : 25.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 289 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99%

Powered By www.thaieducation.net