โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
172
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 166
ร้อยละ 1.16 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 96.51 %
ระดับประถมศึกษา
942
จำนวน(คน) 43 12 161 0 0 726
ร้อยละ 4.56 % 1.27 % 17.09 % 0.00 % 0.00 % 77.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1114 คน
จำนวน(คน) 45 12 165 0 0 892
ร้อยละ 4.04 % 1.08 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 80.07 %

1114 : 45 , 12 , 165 , 0 , 0 , 892...4.04 , 1.08 , 14.81 , 0.00 , 0.00 , 80.07 = 222 : 19.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 222 คน คิดเป็นร้อยละ 19.93%

Powered By www.thaieducation.net