โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
172
จำนวน(คน) 11 0 7 0 0 154
ร้อยละ 6.40 % 0.00 % 4.07 % 0.00 % 0.00 % 89.53 %
ระดับประถมศึกษา
935
จำนวน(คน) 83 49 162 0 0 641
ร้อยละ 8.88 % 5.24 % 17.33 % 0.00 % 0.00 % 68.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1107 คน
จำนวน(คน) 94 49 169 0 0 795
ร้อยละ 8.49 % 4.43 % 15.27 % 0.00 % 0.00 % 71.82 %

1107 : 94 , 49 , 169 , 0 , 0 , 795...8.49 , 4.43 , 15.27 , 0.00 , 0.00 , 71.82 = 312 : 28.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 312 คน คิดเป็นร้อยละ 28.18%

Powered By www.thaieducation.net